Ultra Rejuvelnex Program
โปรแกรมการตรวจสุขภาพแบบองค์รวม 

       ครอบคลุมการตรวจประเมินภาวะความเสี่ยงต่อความเสื่อมของร่างกายต่างๆ รวมไปถึง เบาหวาน เส้นเลือดหัวใจ สมอง ไต ตับ ฯลฯ นอกเหนือไปจากการตรวจสุขภาพประจำปีตามแบบแผน โดยเราใช้การตรวจประเมินตามแบบแผน (เหมือนการตรวจสุขภาพประจำปี) ผสมผสานกับ การตรวจประเมินความเสี่ยงเฉพาะทาง ร่วมไปกับการประเมินทางพลังงาน แบบทันสมัย

Liver Blood Analysis

      คือ การตรวจวิเคราะห์เลือดขณะที่เลือดยังสดและมีชีวิตอยู่ผ่านทางกล้อง Transformation Dark Field Microscope จึงสามารถมองเห็นการเปลี่ยนแปลงของเลือดในทันทีเพื่อดูลักษณะและความสมบูรณ์ของเซลล์เม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาว รวมทั้งสารประกอบตกค้างในน้ำเลือด โดยสามารถค้นหาความผิดปกติก่อนที่จะเกิดโรคในอนาคตได้
       นอกจากนี้สามารถเห็นผลต่างๆที่เกิดจากภาวะโภชนาการตั้งแต่ระยะเริ่มแรก หรือ กลุ่มความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกัน การติดเชื้อ บ่งบอกถึงภาวะแนวโน้มการเกิดโรคและความเสื่อมต่างๆ ของร่างกาย เช่น โรคหลอดเลือดหัวใจแข็ง โรคมะเร็ง เพื่อนำไปสู่การฟื้นฟูและวางแผนในการดูแลสุขภาพที่ถูกวิธีต่อไป

Blood Vessel Analysis

      คือเครื่องตรวจวัดสภาพภายในหลอดเลือดปริมาณการไหลเวียนของเลือดอายุของหลอดเลือด รวมถึงแรงต้านภายในหลอดเลือด ความยืดหยุ่นอัตราการเต้นของหัวใจ หลักการทำงานจะทำการตรวจ โดยฉายรังสีอินฟราเรด (IR) ผ่านปลายนิ้วแล้ววัดจากการดูดแสงอินฟราเรดโดยฮ็อกซี่โมโกลบินในเม็ดเลือดโดยเครื่องจะทำการตรวจจับสัญญาณชีพจรและใช้ระบบเซ็นเซอร์ทำการวิเคราะห์ข้อมูล

 • วิเคราะห์ความผันแปรของอัตราชีพจร
 • วิเคราะห์คลื่นชีพจรบอกสภาวะของเส้นเลือด
 • วิเคราะห์ระดับความเครียด
 • วิเคราะห์ความสมดุลของระบบประสาท

      ผู้ที่เข้ารับการตรวจจะได้รับคำแนะนำจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงวิธีการดูแลตัวเอง และเปลี่ยนแปลงวิธีการดำเนินชีวิตให้เหมาะสม เช่น การออกกำลังกาย การรับประทานอาหาร และการทานอาหารเสริมที่เหมาะสมต่อตนเอง เพื่อให้มีคุณภาพชีวิต และสุขภาพที่ดียิ่งขึ้น

Check all body system

      คือวิธีการส่งผ่านกระแสไฟฟ้าอย่างต่ำมากเข้าสู่ร่างกาย ซึ่งไม่มีอันตรายหรือความเจ็บปวดใดๆ เพื่อวัดค่าความต้านทานของน้ำที่อยู่ระหว่างเซลล์ในแต่ละอวัยวะ วิธีนี้สามารถประเมินวิเคราะห์ความเสื่อมของเซลล์ หรือบ่งชี้พยาธิสภาพของอวัยวะภายในได้ทั้งหมด ได้แก่

 • ระบบหัวใจและหลอดเลือด / Cardiovascular Functions
 • ระบบต่อมไร้ท่อ / Endocrine Functions
 • ระบบขับถ่าย และระบบสืบพันธุ์ / Urogenital and Renal Functions
 • ระบบสั่งการของประสาทและกล้ามเนื้อ / Neuromuscular Functions
 • ระบบการหายใจ / Respiratory Functions
 • ระบบการย่อยอาหาร / Digestive Functions
 • ระบบประสาทและสมอง / Neurologic Functions
 • ระบบการเผาผลาญอาหาร / General metabolic Functions
 • ระบบภูมิคุ้มกัน ภูมิแพ้ การติดเชื้อ และระบบทางเดินหายใจ / Immune Functions (Allergic Risk, Infectious Risk and ENT Risk)